Położenie punktu względem okręgu

Główne Menu

Wprowadź dane

Podaj długość promienia okręgu r:

Podaj współrzędne środka okręgu:
x = y =

Podaj współrzędne punktu P:
x1 = y1 =

r =
x =
y =
x1 =
y1 =

Promień okręgu: r =
Środek okręgu: S(,)
Współrzędne punktu: P(,)

Odległość punktu P od środka okręgu: |SP| = 0

Punkt P leży na okręgu

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="okrag.php">
Podaj długość promienia okręgu r: <input type='text' name='r' size='6'><br /><br />
Podaj współrzędne środka okręgu: x = <input type='text' name='x' size='4'>
y = <input type='text' name='y' size='4'><br /><br />
Podaj współrzędne punktu P: x1 = <input type='text' name='x1' size='4'>
y1 = <input type='text' name='y1' size='4'><br /><br />
<input type='submit' value='Sprawdź położenie punktu'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$r = $_POST['r'];
$x = $_POST['x'];
$y = $_POST['y'];
$x1 = $_POST['x1'];
$y1 = $_POST['y1'];
echo "r = ".$r."<br />";
echo "x = ".$x."<br />";
echo "y = ".$y."<br />";
echo "x1 = ".$x1."<br />";
echo "y1 = ".$y1."<br /><br />";
echo "Promień okręgu: r = ".$r."<br />";
echo "Środek okręgu: S(".$x.",".$y.")<br />";
echo "Współrzędne punktu: P(".$x1.",".$y1.")<br /><br />";
$SP = sqrt(pow($x1-$x,2)+pow($y1-$y,2));
echo "Odległość punktu P od środka okręgu: |SP| = ".$SP."<br /><br />";
if ($SP>$r)
echo "Punkt P leży poza okręgiem";
else
{
if ($SP==$r)
echo "Punkt P leży na okręgu";
else
echo "Punkt P leży wewnątrz okręgu";
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main ()
{
double r,x,y,x1,y1,SP;
cout<<"Polozenie punktu P wzgledem okregu O(S,r)"<<"\n";
cout<<"Podaj dlugosc promienia r = ";
cin>>r;
cout<<"Podaj wspolrzedne srodka okregu S"<<endl;
cout<<"x = ";
cin>>x1;
cout<<"y = ";
cin>>y1;
cout<<"Podaj wspolrzedne punktu P = "<<endl;
cout<<"x1 = ";
cin>>x;
cout<<"y1 = ";
cin>>y;
SP=sqrt(pow(x1-x,2)+pow(y1-y,2));
cout<<"Odleglosc punktu P od srodka okregu S: |SP| = "<<SP<<endl;
if (SP>r)
{
cout<<"Punkt P lezy poza okregiem";
}
else
{
if (SP==r)
cout<<"Punkt P lezy na okregu";
else
cout<<"Punkt P lezy wewnatrz okregu";
}
return 0;
}