Równanie kwadratowe

Główne Menu

Wprowadź własne dane

Podaj współczynnik liczbowy a:

Podaj współczynnik liczbowy b:

Podaj współczynnik liczbowy c

a =
b =
c =

Postać równania kwadratowego:
x + y + = 0
Delta = 0

Równanie ma jedno rozwiązanie x0 = NAN

Kod źródłowy w języku PHP

<form method='post' action="r_kwadratowe.php">
Podaj współczynnik liczbowy a: <input type='text' name='a' size='6'><br /><br />
Podaj współczynnik liczbowy b: <input type='text' name='b' size='4'><br /><br />
Podaj współczynnik liczbowy c <input type='text' name='c' size='4'> <br /><br />
<input type='submit' value='Rozwiąż równanie'>
</form>
<?php
error_reporting(0);
$a = $_POST['a'];
$b = $_POST['b'];
$c = $_POST['c'];
echo "a = ".$a."<br />";
echo "b = ".$b."<br />";
echo "c = ".$c."<br /><br />";
echo "Postać równania kwadratowego: ".$a."x + ".$b."y + ".$c." = 0 <br />";
$d=pow($b,2)-4*$a*$c;
echo "Delta = ".$d."<br /><br />";
if($d<0)
{
echo "Równanie nie posiada żadnego rozwiązania";
}
else
{
if($d==0)
{
$x0 = (-$b)/(2*$a);
echo "Równanie ma jedno rozwiązanie x0 = ".$x0;
}
else
{
$x1 = (-$b+sqrt($d))/(2*$a);
$x2 = (-$b-sqrt($d))/(2*$a);
echo "Równanie ma dwa rozwiązania: <br />";
echo "x1 = ".$x1."<br />";
echo "x2 = ".$x2;
}
}
?>

Kod źródłowy w języku C++

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main ()
{
double a,b,c,x1,x2,d;
cout<<"Podaj a = ";
cin>>a;
cout<<"Podaj b = ";
cin>>b;
cout<<"Podaj c = ";
cin>>c;
cout<<a<<"x2+"<<b<<"x+"<<c<<"=0"<<endl;
d=b*b-4*a*c;
cout<<"delta = "<<d<<endl;
if (d>0)
{
cout<<"Rownanie posiada dwa rozwiazania"<<endl;
x1=(-b+sqrt(d))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
cout<<"x1 = "<<x1<<endl;
cout<<"x2 = "<<x2<<endl;
}
else
{
if (d==0)
{
cout<<"Rownanie posiada jedno rozwiazanie"<<endl;
x1=-b/2*a;
cout<<"x1 = "<<x1<<endl;
}
else
{
cout<<"Rownanie nie posiada rozwiazania"<<endl;
}
}
system("pause");
return 0;
}