ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

SZKOŁA:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |   (+48) 89 624 28 18  |  zsnr3@loszczytno.edu.pl

INTERNAT:  Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno  |  (+48) 89 624 28 20  |   internat@loszczytno.edu.pl

Sekretariat

Sekretariat

Godziny pracy: 7:30 – 15:30
Tel.: (+48) 89 624 28 18
Email: zsnr3@loszczytno.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:  7.30-16.00
PIĄTEK: 7.30-15.15

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29

Satus pod względem zgodności z ustawą

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
  • linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie - pozostałe są poprawiane w miarę możliwości;
  • pliki PDF, DOC itp. - placówka stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Dokumenty tego typu będą na bieżąco zastępowane w postaci strony WWW;
  • część plików nie posiada poprawnego formatowania: brak odpowiedniej struktury nagłówkowej, tagowania);
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadków problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie – Monika Chorążewicz, e-mail: zsnr3@loszczytno.edu.pl, telefon: 89 624 28 18.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
Adres: 12-100 Szczytno, ul. Lanca 10
E-mail: zsnr3@loszczytno.edu.pl
Telefon: 89 624 28 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli, opis dostępności korytarzy, schodów i wind oraz parkingów.

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie jest kompleksem trzech budynków, z czego dwa połączone są ze sobą w jedną bryłę.

Każdy budynek posiada oddzielne wejścia oraz istnieje również możliwość przemieszczania się wewnątrz pomiędzy poszczególnymi budynkami. Budynek szkoły wyposażony jest w windę, która znajduje się przy wejściu głównym od strony ulicy Lanca.

Wejście do budynku szkoły, do internatu oraz sali sportowej znajdują się od strony boiska szkolnego. Wejście główne do budynku szkoły nie posiada barier architektonicznych.

Budynek szkoły posiada cztery kondygnacje (na parterze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora i dział księgowości, pracownie szkolne. Na I piętrze znajduje się pokój nauczycielski, gabinet wicedyrektorów, klasy lekcyjne. Na II piętrze znajduje się gabinet pedagoga, psychologia i doradcy zawodowego). W budynku znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych oraz toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek internatu składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem w jedną bryłę.
W niskim budynku znajduje się kuchnia Internatu ze stołówką, holem i świetlicą, gabinetem pielęgniarki, izolatką, pomieszczeniami sanitarnymi. Budynek ma 2 kondygnacje oraz 2 wejścia od strony parkingu do kuchni i główne wejście do Internatu od strony drogi dojazdowej. W łączniki znajduje się biuro i gabinet kierownika Internatu, oraz wyjścia ewakuacyjne z budynku. Główny budynek posiada 3 kondygnacje. Na parterze mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie mająca osobne 2 wejścia od strony parkingów przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Na 1 piętrze mieści się internat tj. pokój wychowawców, pokoje wychowanków, pokój gospodarczy i pokój cichej nauki, prysznice i pomieszczenia WC. Na 2 piętrze mieszczą się pokoje wychowawców, pokój cichej nauki, prysznice i pomieszczenia wc.

Budynek sali sportowej posiada dwie kondygnacje (na parterze znajduje sala gimnastyczna z zapleczem, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, sanitariaty.

Na piętrze znajdują się siłownia, sala gimnastyczna, sanitariaty. W budynku sali sportowej znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na posesję Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie można wejść lub wjechać od strony Lanca. Na terenie posesji znajduje się parking usytuowany przy budynku sali sportowej i szkoły oraz parking znajdujący się za internatem.

Informacja dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu z minimum trzydniowym wyprzedzeniem w celu umówienia spotkania.

NASI PARTNERZY

Skip to content