ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Historia szkoły

We wrześniu 1995 r. przypadła 50 rocznica istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Szczytnie. Sądzimy, że jest to wystarczający powód, by zapisać jego dzieje, uchronić od zapomnienia ciekawsze wydarzenia. Zdajemy sobie sprawę, że zadanie to jest trudne, a w wielu wypadkach wręcz niemożliwe do wykonania. Na podstawie zachowanych w szkolnym archiwum dokumentów można ustalić jedynie najważniejsze momenty w historii szkoły. Najistotniejszą wartość historyczną mają protokoły rad pedagogicznych, dokumentacja finansowa, sprawozdania dyrektora szkoły lub często lakoniczne zapiski z pierwszych lat szkoły, sporządzane w aktach osobowych pracowników. Do zachowanych dokumentów z lat późniejszych należy podchodzić z rezerwą, ponieważ nie zawsze rzetelnie odzwierciedlają one obraz szkoły. Są szablonowe, suche. Dokumenty z lat 1950-1985 wykorzystaliśmy do ułożenia kalendarium wydarzeń. Cenną pomocą przy pisaniu niniejszej monografii okazała się zbiorowa praca o szkole, wydana z okazji 40-lecia jej istnienia. Oprócz różnego rodzaju dokumentów pisanych staraliśmy się również wykorzystać wspomnienia nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów.

Z pierwszego protokołu Rady Pedagogicznej z 12 października 1945 r. wynika, że szkoła rozpoczęła swoją działalność już we wrześniu. Powstała ona jako Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące w Szczytnie. Organizatorem i pierwszym dyrektorem był Michał Leśniewski, przed wojną nauczyciel gimnazjalny, mgr filologii polskiej, wielki entuzjasta twórczości A. Mickiewicza.

Szkoła w pierwszym roku istnienia borykała się z wieloma problemami, m. in. kadrowymi (nauczyciele w tygodniowym wymiarze mieli ponad 50 godzin lekcyjnych), gospodarczymi. Wystarczający był jedynie przydział opału na zimę (Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie przyznało 10 ton węgla). Na początku roku szkolnego do czterech klas było zapisanych około 20 uczniów, ale ponieważ przyjmowano ich również po rozpoczęciu nauki, praktycznie do połowy kwietnia 1946r., na koniec roku szkolnego liczyła 84 uczniów. W ciągu pierwszego roku zwiększyła się również liczba nauczycieli; w czerwcu w gimnazjum pracowało łącznie z dyrektorem 7 osób. Szkoła w swoim pierwszym kształcie, jako państwowe koedukacyjne gimnazjum ogólnokształcące, funkcjonowała do roku 1948.

W roku szkolnym 1948/1949 przemianowano ją na tzw. jedenastolatkę, tj. placówkę, która realizowała program jedenastoletniego cyklu nauczania (7 klas szkoły podstawowej (I-VII) i 4 klasy liceum: (VIII-XI). W roku 1951 oddzielono klasy szkoły podstawowej od klas licealnych, powołując dwie samodzielne placówki szkolne: Szkołę Podstawową nr l i Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie z klasami VIII – XI. Program szkoły jedenastoletniej liceum realizowało do roku szkolnego 1968/1969. Pierwsi maturzyści, w liczbie 14 osób, opuścili szkołę w 1950 roku. W roku 1967 przeprowadzono pierwszą rekrutację do klas pierwszych zreformowanego liceum 4-letniego, a pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w 1971 r. W związku z reformą programową w 1970 r. szkoła nie przeprowadzała egzaminów dojrzałości. Zmieniony (nowy) program liceum różnił się radykalnie od poprzedniego i przetrwał on, z niewielkimi zmianami, do 1986 r.

W roku 1970 szkoła przenosi się z budynku przy ulicy Kasprowicza 1 do nowo wybudowanego lokalu przy ulicy Lanca 10. Z tej okazji z woli władz administracyjno-politycznych liceum nadano imię 25-lecia PRL oraz ufundowano sztandar.

W roku 1975 nastąpiła kolejna reorganizacja szkoły. Nie spowodowała ona jednak zmian programowych. W miejsce liceum ogólnokształcącego powołano Zespół Szkół, w którego skład weszły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących, Średnie Studium Zawodowe, a od roku 1990 Liceum Zawodowe. Dobra baza lokalowa sprzyjała dynamicznemu rozwojowi szkoły. Z roku na rok powiększała się liczba oddziałów. Obecnie jest ich 22, klasy mają 5 lub 6 ciągów. W roku 1993 zakończyło swoją działalność Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Szczytnie. Likwidacja tej szkoły jest poważnym uszczerbkiem dla oświaty miasta i rejonu. Cieszyła się ona dużą popularnością wśród dorosłych. Jej absolwenci zasilali kadry administracji państwowej i gospodarczej. Zaistniała ona równolegle z liceum ogólnokształcącym i była racjonalnym uzupełnieniem szkoły młodzieżowej.

Zdajemy sobie sprawę, że nasza monografia nie odzwierciedla wszystkich problemów i na pewno nie zaspokoi nadziei Szanownych Czytelników. Dlatego serdecznie prosimy o kontakt ze szkołą wszystkie osoby mogące uzupełnić zaprezentowaną historię nieznanymi dotąd faktami. Życzeniem naszym jest bowiem dalsza praca nad historią szkoły.

NASI PARTNERZY

Skip to content