ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZCZYTNIE

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 18 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | zsnr3@loszczytno.edu.pl

Internat przy Zespole Szkół nr 3 w Szczytnie

(+48) 89 624 28 20 | Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno | internat@loszczytno.edu.pl

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 104 ucz. (63k, 41m) klas 1-2 liceum Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie szkoły w narzędzia do nauczania eksperymentalnego, narzędzia TIK oraz podwyższenie umiejętności 24 n-li (22 k,2m) w zakresie nauczania aktywizującego, eksperymentalnego, wykorzystania TIK w edukacji. Okres realizacji projektu to 01.02.2019-31.07.2021. Projekt jest skierowany do min. 104 ucz. chcących rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku obcym, matematyki i informatyki podczas zajęć rozwijających oraz 24 n-li j. obcych, matematyki, wszystkich przedmiotów u których brak jest umiejętności nauczania odpowiednio za pomocą metod aktywizujących, eksperymentu oraz brak wiedzy nt. wykorzystania narzędzi TIK w procesie nauczania. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w zakresie następujących zadań:
1. Nauczanie aktywizujące, gdzie -n-le wezmą udział w szkoleniu „Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych z wykorzystaniem multimedialnych pracowni językowych” -uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach językowych
2. Nauczanie przez eksperyment, gdzie -poprzez remont, adaptację sali matematycznej oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne zostaną utworzone warunki do nauczania matematyki za pomocą metody eksperymentu -n-le wezmą udział w szkoleniu „Nauczanie matematyki za pomocą metody eksperymentu” -uczniowie będą rozwijać kompetencje matematyczne
3.Doposażenie szkoły w pomoce i narzędzia TIK, gdzie – szkoła zostanie doposażona w sprzęt i narzędzia TIK oraz sieć bezprzewodową dostępną podczas zajęć, dzięki czemu będą utworzone warunki do nauczania za pomocą narzędzi TIK.
4.Nauczanie przy pomocy narzędzi TIK – n-le wezmą udział w szkoleniu dot. „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu” – uczniowie będą rozwijali kompetencje informatyczne.
Wartość projektu ogółem: 941 219,37 zł
Wartość dofinansowania: 893 670,97 zł
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w bibliotece u Pani Ireny Dobryłko lub można je pobrać ze strony szkoły (pobierz)
Rekrutacja trwa do 7 września 2020r.

NASI PARTNERZY

Skip to content